Filosoofia

Raadio 7 tegutseb kuulaja jaoks ja kuulaja pärast.
Meie sihtgrupiks on Tõde otsiv inimene.

Raadio 7 visioon
Meie visioon on pakkuda raadiosaadete ja neid toetavate tegevuste abil kuulajaskonnale nende isikliku elu, leibkonna, kogukonna ja ühiskonna sotsiaalprobleemidele lahendusi, milledel on potentsiaal muuta positiivselt inimeste väärtushinnanguid ja elukvaliteeti, ka maailmavaatelisi arusaamu. Toetada Eesti inimeste ja ühiskonna suhtumise muutumist torelantsemaks ja avatumaks.

Raadio7 missioon
Raadio 7 on 1993.aastal loodud organisatsioon, mille tänaseks missiooniks on kristlikele väärtustele tugineva programmiga kuulajaskonna usulise, kõlbelise, hariduslike, kultuurialaste ja sotsiaalsete väärtuste tõstmine. Demokraatia arengu toetamine. Sarnaste hoiakutega inimeste üksteise toetamise ja ühistegevuse aktiviseerimine, sotsiaalse sidususe tõstmine. Usu- ja kirikutemaatika ühiskonnas nähtavaks tegemine

Raadio 7 kui meediaorganisatsioon
Raadio 7 tegutseb avalikes huvides.
Raadio 7 on informatiivne-publitsistlik kanal, mis vahendab tasakaalustatud infot, sh ka tasakaalustatud väärtuspõhist informatsiooni.
Raadio 7 on avatud koostööle kõigi ühiskonna huvigruppidega, sh kristlike kirikutega.
Raadio 7 omab samaaegse programmileviga regionaalset ringhäälinguluba.
Raadio 7 tugineb headele koostöötavadele, levitab ametiasutuste, kodanike ja vabaühenduste koostööd edendavaid teadmisi.
Raadio 7 programmmis olevad kaasaegsed, kultuuri, kunsti, ühiskonda, teoloogia vahekordi selgitavad, harivad ja huvitõstvad, eluraskustele lahendusi pakkuvad saated kasvatavad usaldust raadiojaama vastu, andes kuulajale võimaluse mõista iseennast globaalses maailmas, väärtustele tuginevaid põhimõtteid ja kodanikuühiskonna toimimist, mis loob demokraatia arengu tugevnemiseks soodsa keskkonna ja aitab arendada filantroopia põhimõtteid.
Raadio 7 on mittetulundusühing, sissetulekuallikas on kuulajate vabatahtlik rahaline toetus ja projektitoetused.
Raadio 7 on kõrgelthinnatud tööandja, kes väärtustab ning arendab oma töötajaid kui ettevõtte olulist vara.
Raadio 7 aitab kaasa Eesti viimisele globaalse infoühiskonna liidrite hulka.
Raadio7 lähtub Eesti kodanikeühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.

Raadio 7 väärtused

Ausus
Austus
Avatus
Arukus
Areng

Ausus

 • Me oleme ausad Jumala, oma kolleegide, klientide, partnerite ja iseendi ees.
 • Me hoidume tühje lubadusi andmast.
 • Me julgeme võtta vastutust ja saame aru oma vigadest.
 • Me tagame vahendite kasutamise sihipärasuse, läbipaistvuse ja aruandluse, sõnade ja tegude kooskõla.

Austus

 • Me austame Jumalat, iseendid ja oma kolleege, kliente ja partnereid ning tööd, mida igaüks meist teeb.
 • Me väärtustame üksteise mõtteid ja ideid, oleme tolerantsed ja humaansed.
 • Me mõistame, et iga inimene on väärtuslik ja ainulaadne.
 • Me usume, et lugupidamine on koostöö eelduseks.
 • Me oleme viisakad!

Avatus

 • Me oleme avatud ning tegutseme avatud äriühiskonnas.
 • Me arvestame uute ideede ning võimalustega.
 • Me suhtleme ja kutsume koostööle, sest ühiselt suudame saavutada enamat.
 • Valmisolu suhtlemiseks ja koostööks hea tahte organisatsioonidega.

Arukus

 • Meie tegutsemine on tasakaalukas ja mõistlik.
 • Me analüüsime ja kaalume asjaolusid.
 • Me õpime teiste vigadest.
 • Sõnade ja tegude kooskõla.

Areng

 • Me hoiame häid ning jätkuvalt arenevaid suhteid oma klientide ning partneritega. Me seame endale väljakutsuvaid eesmärke ning jääme neile kindlaks.
 • Meie soov on kristlikele väärtustele tuginedes iga päev efektiivselt õppida ja töötada:
 • *Pidev enesetäiendamine ja selleks võimaluste loomine.
 • *Võime enesekriitikaks, vastavalt vajalikeks muutusteks.
 • *Oskus üha paremini nii vaimsete kui materiaalsete ressurssidega ümber käia.
 • Meist

Kuulutused

Vaata kõiki kuulutusi