Pöördumine kirikute ja teiste usuliste ühenduste poole tegevuste korraldamiseks COVID-19 viiruse leviku olukorras

Lugupeetud usuliste ühenduste juhid ja töötegijad!

Võttes arvesse COVID-19 viiruse leviku hetkeolukorda Eestis, panen ma kõikide kirikute, koguduste, koguduste liitude ja teiste usuliste ühenduste juhtide ja liikmete südamele: pidagem meeles meile juba kevadest tuttavate piirangute järgimise olulisust.
Vabariigi Valitsuse kehtestatud korralduse nr 282 punkti 16 kohaselt
„avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised talitused on lubatud ainult siis, kui järgitakse inimeste hajutamise nõuet ning tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine
Terviseameti juhiste kohaselt.“ Nõue desinfitseerimisvahendite olemasoluks ja desinfitseerimisenõuete järgimiseks on reguleeritud Terviseameti juhistega ning tänaseks oleme kõik nendega tuttavad ja vastutustundest järgime neid. Samuti on tähtis, et kõik mõistaksid nina ja suud katvate maskide või sama eesmärki täitvate teiste lahenduste olulisust, mille kandmise vajadust on rõhutanud Vabariigi Valitsus oma suunisega. Oluline on pidada meeles ka seda, et jumalateenistustel kasutatavate tarvikute puhul, mida puudutavad mitmed inimesed, on oht nakkuse levikuks suur. Nii onkindlasti otstarbekas viiruse leviku piiramise seisukohast korraldadajumalateenistuste läbiviimine selliselt, et oht nakkuse levikuks oleksviidud miinimumini. See tähendab muuhulgas, et ühise armulauakarikakasutamise asemel tuleb usutalitusi viia läbi selliselt, et see tagaks tervisekaitse meetmete eesmärkide saavutamise, järgides samas võimaluse korral oma usutraditsioonist tulenevaid reegleid. Siinkohal kutsun üles kõikide usuliste ühenduste juhte pöörduma oma koguduste liikmete poole täiendavate suunistega, kuidas korraldada jumalateenistuslikku elu praeguses olukorras. Olen teadlik, et küsimusi on tekitanud „hajutatuse“ mõiste ja et hajutatuse nõue ei ole täpselt defineeritud, kuid põhimõte on, et inimesed hoiaksid omavahel piisavat vahemaad ja järgiksid juba tuttavat 2+2 põhimõtet, et välistada viiruse üleandmine üksteisele. Kindlasti peavad kogudused välistama olukorra, kus avalikele jumalateenistustele ja teistele avalikele usulistele talitustele kogunevate inimeste hulk ei võimalda hajutatuse nõude järgimist. 
Soovitan tungivalt kogudustel järgida oma tegevustest ka reegleid, mis ei
ole suunatud otseselt usulistele ühendustele, kuid millel on otsene seos
koguduste jumalateenistusliku eluga. See puudutab eelkõige uusi reegleid,
mis hõlmavad huvitegevust. Nagu oleme lõppeval nädalal kogenud, on
laulukoorides viirus kergesti levinud lauljalt lauljale. Kirikukooride
tegevuse ümberkorraldamise või piiramise puhul on oluline roll
koorijuhtidel, aga samuti kirikute ja koguduste juhtidel, kes saavad juhtida
oma töötegijate tähelepanu võimalikele ohtudele. Terviseameti hinnangul on hetkel riskipiirkondadeks Tallinn, Harjumaa ja Ida-Virumaa. Võttes arvesse eelöeldut, saan ma rõhutada vastutustundliku käitumise olulisust praeguses olukorras ning hinnata objektiivselt eelmainitud nõuete täitmist. Kiiresti muutuv olukord nõuab kiiret reageerimist nii riigilt kui usukogukondadelt.
Vastutustunne kaasinimeste tervise eest peab olema meie kõigi käitumist
juhtiv põhimõte.

Reklaam