Tagasivaade kriisi ajale

MTÜ Raadio 7 UCB Meedia  tegutseb ringhäälinguloa alusel.  Alustasime raadiojaamana, tänaseks oleme kujunenud  mitmel platvormil oma sõnumi edastajaks – raadiosaadete, trüki- ja internetimeedia teenusena. Oleme üks neljast Eestis1990-ndatel alustanud raadiojaamast, kes tänaseni tegutseb.  Meie tegutsemispõhimõte on olla kuulaja jaoks ja kuulaja pärast. Toetudes väärtuspõhisele sõnumile avame igapäevaelu ja -olu kultuuri- ja haridusteemade kaudu. Järgime valitud tegevusjuhist – olla väärtuste tutvustaja, eestimaalaste kodanikujulguse innustaja ja Eesti Vabariigi põhiväärtuste toetaja, tolerantsuse ja demokraatia arendaja, samas mõjutades kogukonna sidususe arengut. Need mõtted vormuvad  saadeteks, milles avame   teemat toetudes nii ajaloolisele pärandile kui tänapäeva kultuuri, hariduse ja teadussaavutustele. Väärtuspõhine sõnum aitab avada ka inimeseks olemise tähendust, selle laia teemade ringi – isiksuse minapildi kujunemist/kujundamist, peresuhteid, toimetuleku probleeme, millele tihti läheneme antropoloogiateadusele tuginedes pakume nii ühiskondlike kui ka prakstiliste probleemide lahendusi. Materiaalne kultuur, aga ka erinevad rituaalid ja traditsioonid, ankurdavad meie identiteeti ja sisendavad järjepidevust. See on oluline eriti siis, kui kõik muu on aina kiiremas muutumises.

  1. aasta on olnud teistest erinev COVID-19 viiruse üleilmse leviku tõttu. Kuigi just eriolukorra ajal kasvas Raadio7 kuulatavus 7% (Kantar Emor) ja trükise tellimine 10%. Otsustasime jätkata oma tavaprogrammiga, kuid saadete valmimisel lähtusime ajas kriisi arengukaarest tulenevate vaimsete, emotsionaalsete eripäradega –  olime toeks nii sõnaga, reaalsete olukordade lahendamisnäidetega. Nii  avasime teemat just lähtudes kriisi arengukaarest ( nt šokk, eitus, nõutus jne kuni  lootuse ja uute lahenduste leidmiseni). Kui oli ühiskonnas kriisi tipp seljatatud, hakkasime enam ja enam jagama lootuse ja uute võimaluste mõtteid, et olukorra avanemisel olla valmis oma eluga edasi minema.

Tagasiside oli positiivne ja vahel ka üllatav – tihti päriti, et ega me seda või teist saadet kavast maha ei võta  (Selgituseks – erikorra ajal mitmed raadiojaamad vähendasid sissetulekute vähenemisest tingituna saadete ja uudiste edastamise mahtu). Tänusõnu said ka uudistesaated, just tasakaaluka info edastamise eest. Tagasidest meile endile oli huvitav tõsiasi, et  järsult kasvas sissehelistajate arv, kes soovisid vastuseid väärtusküsimustele.

Sellel 2020.aastal juhtus meie toimetusega vastupidine olukord riigis toimuvaga. Me saime tublisti tööd juurde, et läbida see kriisiaasta oma kuulajaskonnaga, olles meie inimeste jaoks ja nende pärast alates hommiku programmist lõpetades hilisõhtul head ööd soovimisega. Seejuures  hindame seda aastat positiivseks, kuna suutsime varasemalt planeeritu teostada – käivitasime mobiilrakenduse. See valmis just siis, kui inimesed vajasid tuge, vajasid nõu ja mõistmist. Mobiilirakendus võimaldab raadiosaateid kuulata raadisageduse levialast sõltumata.

Lisainfo:

Tegutseme aastast 1993. ja 2017.aastast oleme United Christian Broadcasters (UCB) – Rahvusvahelise Kristlike Raadiote Liidu täisliige. Liikmelisus kasjastub ka organisatsiooni nimes, nagu ka tegevused eri meediateenuste näol – Raadio7 UCB Meedia. Oleme mittetulunduslik meediaorganisatsioon, meie tegevuse rahastus põhineb annetustel ja projektide sihtannetustel.

Reklaam